آپلود رایگان عکس و فایل  نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز

 دانش آموزان عالم را همه دانا کند 

 ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین  

 بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند

 شهادت امام حسین ( ع ) به تمام دوست داران آن حضرت تسلیت باد

 

  فرزانه صادقی