باسلام
ضمن تشکر از سرگروه های محترم هنرستان های 
سیدالشهداء ، پویندگان ، نور ، اسوه ، بانو سلیمی، 
مجتمع آموزشی الهام ، کوثر، صبا، علم و هنر که 
آدرس ایمیل خود را ارسال نمودند ،

لطفا سرگروه های محترم هنرستان های دیگر نیز هر چه 
سریع تر آدرس ایمیل خود را اعلام نمایند.

   
                    فرزانه صادقی