کارگاه آموزشی چاپ پارچه با عنوان

 چاپ باتیک _ باندانا و سیلک

ان شاالله روز دوشنبه 94/9/30

  راس ساعت 9 صبح در هنرستان

فنی حرفه ای سیدالشهدا واقع در

 منطقه ری 1 برگزار خواهد شد.

لطفا از هنرستان فقط یک هنرآموز

 فعال حضور یابد.      باتشکر                                               فرزانه صادقی