بخش نامه برگزاری کارگاه های آموزشی

سال تحصیلی 95 -94 به کلیه مناطق 

بیست گانه شهرستان های استان تهران

 ارسال گردید.

     

  


   




                                فرزانه صادقی