با سلام وآرزوی توفیق بدین وسیله به اطلاع
میرساند:دبیرخانه در نظردارد جهت حمایت
از هنرستان تولیدی با آموزش ،بانک اطلاعاتی
تولیدات ومحصولات هنرستانها ی مجری رشته
پوشاک از جمله سوزن دوزی های سنتی از
قبیل (سرمه دوزی، ممقان دوزی ،پولک
ومنجوق ،ژوردوزی وغیره ...........) اقدام
به جمع آوری اطلاعات تولیدات هنرستانها
وتهیه بانک اطلاعاتی نماید،ولذا از کلیه
سرگروههای مجترم رشته پوشاک
وطراحی ودوخت درخواست می شود
برای این منظورجدول زیر را به همراه
عکس ،تصاویر وفیلم تولیدات هنرستانها
را به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

 

اطلاعات تولیدات هنرستان ها

 

ردیف

نام اثر

قیمت

تعداد اثر

نام هنرستان

نام استان

نام مدیر مدرسه

شماره تلفن مدرسه

                 
                 
                 

 

 

 

 

 


      


                                       فرزانه صادقی