باسلام 

همکاران گرامی کارگاه آموزشی 

چاپ پارچه ان شاالله روز دوشنبه 

۵ بهمن ماه ۹۴ در هنرستان سیدالشهدا

واقع در منطقه ری ۱ ساعت ۹ صبح 

برگزار خواهد شد  

لازم به ذکر است این کارگاه استانی 

می باشد و از تمامی هنرستان های 

مناطق بیست گانه از هر هنرستان

یک هنرآموز می تواند شرکت نماید 

بخش نامه در این خصوص به کلیه 

مناطق ارسال گردیده.  فرزانه صادقی