باسلام وآرزوی موفقیت


احتراما بدین وسیله به اطلاع کلیه

 هنراموزان علاقمند میرساند دبیرخانه

 راهبری کشوری پوشاک وطراحی

 ودوخت در راستای اجرای برنامه عملیاتی


سالانه خود برطبق کارگروه تخصصی

 شماره 5 باعنوان کارگروه معرفی

رشته پوشاک وطراحی ودوخت

اجرایی در همایش وگردهماییپوشاک

 وطراحی ودوخت آبان ماه 94اورمیه

 در نظر دارد برای افزایش کمی هنرجویان

رشته وبه منظور تامین نیروی متخصص

 وماهرجامعه بازار کار وهمچنین فراهم

 ساختن آشنایی عموم مردم جامعه اولیا

ودانش آموزان با اهداف برنامه درسی ملی

 وآموزش فنی وحرفه ای وکاردانش وزمینه های

 اشتغال رشه های فنی ومهارتی اقدام به

برگزاری فراخوان تهیه وتدوین فیلم اسلاید

 وکلیب جهت معرفی رشته پوشاک وطراحی 

ودوخت برای استفاده وپخش در صدا وسیما

مدارس ............. نموده است. لذا از کلیه

 همکاران  درخواست می شود با توجه به

 نکات زیر تولیدات خود را تا تاریخ ۹۵/۱/۱۰

ارسال نمایند.


موضوعات فراخوان عبارتنداز:معرفی

فارغ التحصیلان رشته های پوشاک شاخه

کاردانش وطراحی ودوخت شاخه فنی و

حرفه ای کارآفرین،معرفی انواع رشته هایی

که بروزرسانی شده وجهانی شده اند،معرفی

محتواهای آموزشی ومراحل کارآنها،معرفی

 هنرستانهای موفق کشور، معرفی رشته های

 اجرایی در کاردانش وفنی وحرفه ای.


                  فرزانه صادقی