با سلام 

همکاران گرامی لطفا سوالات طراحی
 شده خود بر طبق استاندارد را تا ۹۴/۱۱/۲۰
ارسال نمایید.

الزما در طراحی سوال استاندارد از

انواع روشهای مختلف ارزشیابی متناسب 
با محتوای استانداردها استفاده شود.

همکاران عزیز درسربرگ سوالات اطلاعات
 زیر را قید نمایند:

نام استاندارد، کد استاندارد ،نام طراح سوال،
زمان متناسب، بارم بندی متناسب با سوال ،
نام استان ،منطقه ،هنرستان ،تاریخ طراحی سوال.


               فرزانه صادقی