با سلام 

از کلیه همکاران محترمی که در 

کارگاه آموزشی چاپ پارچه حضور 

یافتند کمال تشکر را دارم .


      فرزانه صادقی