با سلام 

همکاران گرامی کارگاه آموزشی 

تزیینات لباس ان شاالله در

تاریخ ۹۴/۱۲/۱۶ در هنرستان قدس

واقع در منطقه شهر قدس برگزار 

خواهد شد.

لطفا از هر هنرستان مناطق بیست گانه

شهرستان های تهران یک هنرآموز 

حضور یابد.        فرزانه  صادقی