باسلام

از همکاران محترم درخواست می شود برای

هماهنگی در آموزش مهارتی ،نکات زیر را

رعایت فرمایند:

برای ایجاد هماهنگی در دروس پایه پوشاک

از جمله نازک دوزی به لینک زیر

مراجعه نمایید.
                                 فرزانه صادقی