در تاریخ 25 / 9 / 94 از هنرستان بانو سلیمی

واقع در منطقه رباط کریم بازدید به عمل آمد  

که گزارش آن به شرح ذیل می باشد:


1- داشتن طرح درس های روزانه و سالانه

2- ثبت گزارشات فعالیت های کارگاهی

3- ثبت حضور و غیاب و نمرات به طور منظم

4- دفتر جلسات ماهانه دیده شد

5- نمونه کارهای دوخت هنرجویان دیده شد

که بسیار زیبا هستند

6- سوالات دی ماه دیده شد و فرم طراحی

سوالات استاندارد به معاونت فنی محترم

هنرستان ارایه شد


باتشکر از مدیریت محترم هنرستان  

خانم زمانی عزیز و معاونت فنی و

هنرآموزان این هنرستان .   

جهت دیدن عکس های هنرستان روی

ادامه مطلب کلیک نمایید.

                                           


                         فرزانه صادقی