با سلام 

از تمامی همکاران محترمی که روز یکشنبه

۶ دی ماه در بازدید از جشنواره مد و لباس 

 دانشکده شریعتی تهران حضور یافتند

صمیمانه سپاس گذارم.        فرزانه صادقی